info@clinicprestige.com

02144-380039*09022-380039

لیزرلیپولیز


لیزرلیپولیز

یکی از سریع ترین راههایی از چاقی مفرط، پیکرتراشی با استفاده از لیزرلیپولیز است .

در برخی افراد  آنچنان حجم چربی وسیع و زیاد است که در ایشان، فقط (اجبارا") رویکرد  تهاجمی پاسخ گو خواهد بود.

 

لیزرلیپ.لیز.

 

” 350رگبار600,000تومان/تخفیف ویژه هایفوتراپی برای نوروز 97 “